توديع و معارفه مديرعامل در شركت توليد نيروي برق دماوند