ششمين همايش كاربران واحدهاي گازي و سيكل تركيبي V94.2