پذيرش مقاله آقاي مهندس علي ايوبي در كنفرانس بين المللي برلين

به آگاهي مي رساند مقاله ارائه شده توسط آقاي مهندس علي ايوبي با عنوان « طراحي تطبيقي و شبيه سازي نرم افزاري نانو سنسور گاز مبتني بر گرافن نانو ريبون به منظور تشخيص گاز استيلن در محفظه روغن نراسنفورماتورهاب قدرت با حساسيت 1ppb  » در كنفرانس بين المللي پژوهش در مهندسي، نكنولورژي و علوم كه در تير ماه سال جاري در كشور آلمان شهر برلين برگزار گرديد مورد پذيرش بصورت ارائه شفاهي قرار گرفته است .

ضمن تبريك اين موفقيت از خداوند سبحان توفيق روز افزون در تمامي عرصه هاي زندگي را براي ايشان آرزومنديم.