طرح تحقيقاتي بازيافت آب از گازهاي خروجي اگزوز نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت(دماوند) موفق به دريافت جايزه ملي سال 2018 از بنياد جهاني انرژي گرديد.

در راستاي ضرورت ايجاد يک  بستر حرفه اي براي نمايش و معرفي ميزان ظرفيت فني، مهندسي، مديريتي و فن آوري صنايع کشور نسبت به  مسئوليت پذيري زيست محيطي و اتخاذ رويکرد توسعه پايدار در سياست ها، خط مشي ها، عمليات و پروژه هاي بهبودشان به جهانيان، انجمن مديريت سبز ايران با همکاري بنيادجهاني انرژي، مراسم جهاني انرژي را با هدف معرفي بهترين پروژه هاي بهبود در بخش: آب، انرژي، خاک، هوا، مسئوليت اجتماعي و کاهش مصرف پلاستيک، برگزار نمود. بنيادجهاني انرژي بطور سالانه مجموعه پروژه هاي سبز(در بخش هاي قيد شده) را از ميان 185 کشور عضو گردآوري (که قريب بر 3000 پروژه براي سال 2018 ارسال شده بود) و اثربخش ترين آنان را در ابعاد اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي در دو سطح ملي(منظور بهترين پروژه سبز هر کشور) و در سطح بين المللي( بهترين بهترين هاي هر کشور) انتخاب و در اين دو سطح از آنان در نوزدهمين اجلاس جهاني انرژي که امسال به ميزباني کشور ايران در شهر يزد به عنوان پايتخت جهاني شهرهاي پايدار با حضور نمايندگان 85 کشور عضو در تاريخ هشتم ونهم بهمن ماه سالجاري برگزار گرديده بود، تقدير بعمل آورد.
در اين راستا پايلوت تحقيقاتي ساخته شده توسط شرکت مديريت توليد برق دماوند، با عنوان سيستم نوين استحصال آب از گازهاي خروجي دودکش نيروگاه سيکل ترکيبي با استفاده از تکنولوژي جاذب هاي هوشمند، پس از انجام ارزيابي هاي صورت گرفته از سوي ارزيابان بنياد جهاني انرژي، به عنوان طرح سبز در اين اجلاس جهاني معرفي و موفق به دريافت جايزه ملي سال 2018 از ميان 3000 طرح ارسالي به بنياد جهاني انرژي گرديد.
لازم به ذکر است اين فضاي رسانه اي، فرصتي براي نمايش ميزان و عمق مسئوليت پذيري زيست محيطي و رويکرد توسعه پايدار نزد ايرانيان  در دوره تحربم قلمداد مي نمايد و نيروگاه دماوند در ميان کليه صنايع و سازمان هاي ايران و ساير کشورهاي عضو که داراي پروژه هاي سبز(داراي منافع و ارزش اقتصادي و زيست محيطي و اجتماعي بطور يکپارچه) مي باشند توانست  در اين مراسم جهاني حضور و به عنوان تنها نيروگاه کشور معرفي و موفق به دريافت اين جايزه معتبر جهاني گردد.
علي ايوبي
مشاور تحقيق توسعه و انرژي