اجرای طرح تهیه شناسنامه سلامت کارکنان در نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت

طرح جامع تهیه شناسنامه سلامت روان جهت سنجش و ارتقای سلامت کارکنان نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت(دماوند) از تیرماه 1396 و برای اولین بار در کشور در حال اجرا می باشد.
برای تهیه این شناسنامه هر فرد علاوه بر انجام یک مصاحبه بالینی -تشخیصی،تستهای روانشناختی،سنجش رضایت شغلی و شناخت شخصیت فردی گرفته شده که درنهایت منجر به ایجاد شناسنامه سلامت فرد میگردد.با استفاده از محتویات این شناسنامه ها براي هر فرد یک برنامه متشکل از روشهای بهبود ارائه می گردد که می تواند در جهت بهبود و ارتقای وضعیت سلامت کارکنان در مسائل شغلی و شخصی بکار گرفته شود.