اجرای اصلاحیه سیستم اجکتور واحدهای بخار نیروگاه شهدای پاکدشت و جلوگیری از هدر رفت اب

طرح اصلاحی پیشنهادی آقای مهندس مهدی امیدی نژاد (کارشناس مکانیک گروه پشتیبانی فنی) که باهمکاری گروههای فنی نیروگاه و به منظور رفع مشکل ترپ اجکتورها و جلوگیری از هدر رفت آب  بر روی سیستم اجکتور 6 واحد بخار نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت (دماوند) اجرا گرديده است در نهایت منجر به صرفه جویی آب به میزان روزانه 480 هزار لیتر  و افزایش 3 مگاواتي ظرفیت تولید نامي نیروگاه گردیده است.