انتصاب سرپرست جدید معاونت مهندسی و برنامه ریزی

طی حکمی از سوی مدیرعامل، آقای مهندس سید حسن احمدزاده بعنوان سرپرست معاونت مهندسی و برنامه ریزی شرکت مدیریت تولید برق دماوند منصوب گردید.