عبور از مرز 7.5 میلیون مگاوات ساعت تولید ناخالص انرژی در نیمه اول سال 96

عبور از مرز  7.5 میلیون مگاوات ساعت تولید ناخالص انرژی در نیمه اول سال 96. نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت(دماوند) ، موفق به توليد 7.532.577 مگاوات در نیمه اول سال 1396 گردیده است.