ثبت رکورد تولید در نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت(دماوند) با تولید 51,374 مگاوات ساعت انرژی در 24 ساعت

نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت (دماوند) با تولید51,374 مگاوات ساعت انرژی در تاریخ شنبه 6 آبان ماه موفق به ثبت رکورد تولید در 24 ساعت گرديده است.
این رکورد در حالی بدست آمد که یک واحد گازی و بويلر متناظر آن بدلیل بازدید دوره ای خارج از مدار بوده است.