انجام 21 عملیات بازدید دوره ای واحدهای نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت(دماوند) از ابتدای سال 96 تاکنون

مطابق با برنامه ریزی های صورت گرفته و بمنظور حفظ آمادگی و پایداری توليد واحدهای نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت(دماوند) ،پرسنل شرکت مدیریت تولید برق دماوند 21 عملیات بازدید دوره ای را از ابتدای سال 96 تاکنون بر روی واحدهای این نیروگاه انجام داده اند.لازم بذکر است این بازدیدها شامل 5 بازدید 8000 ساعته،7 بازدید 4000 ساعته و 2 بازدید 2000 ساعته در واحدهای گازی و 4 بازدید 8000 ساعته و 3 بازدید 4000 ساعته در واحدهای بخار نیروگاه می باشد.