محموله کمکهای کارکنان و مدیریت شرکت مدیریت تولید برق دماوند (نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت)شامل 10 عدد کانکس تحویل هموطنان زلزله زده استان کرمانشاه شد.

محموله کمکهای کارکنان و مدیریت شرکت مدیریت تولید برق دماوند (نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت) که شامل 10 عدد کانکس بود با هماهنگي نهادهای ذیربط و بمنظور اسکان موقت هموطنان زلزله زده استان کرمانشاه تحویل داده شد.