عبور از مرز تولید 10 میلیون مگاوات ساعت انرژی در 9 ماهه سال 1396 در نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت(دماوند)

عبور از مرز تولید 10 میلیون مگاوات ساعت انرژی در 9 ماهه سال 1396 در نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت(دماوند)
این نیروگاه در 9 ماهه سال 1396 موفق به تولید 10.718.070 مگاوات ساعت انرژی گردیده است.