حضور شرکت مدیریت تولید برق دماوند در چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی

حضور شرکت مدیریت تولید برق دماوند در چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی، تحت عنوان حامیان انرژی و محیط زیست و دریافت تندیس از مشاور محترم رییس جمهور جناب آقای مهندس ترکان