بازدید آقای دکتر ضرغام از نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت

بازدید آقای دکتر ضرغام (رئیس هیأت مدیره شرکت مدیریت تولید  برق دماوند) از نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت - سه شنبه 7 فروردین 97
با توجه به شروع سال جدید و لزوم آمادگی و پایداری نیروگاه، آقای دکتر محسن ضرغام ،رئیس هیأت مدیره شرکت مدیریت تولید برق دماوند ،طی بازدیدی از قسمتهای مختلف نیروگاه در جریان اقدامات انجام شده و وضعیت نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت قرار گرفتند.