تولید بیش از 13 میلیون مگاوات ساعت انرژی در سال 1396

نیروگاه 2868 مگاواتی سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت(دماوند) ،بزرگترین نیروگاه حرارتی کشور، در سال 1396 موفق به تولید 13,582,301 مگاوات ساعت انرژی گردیده است.