كاهش 7 درصدي مصرف آب در نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت(دماوند)

با توجه به بحران سراسري منابع آب ، نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت(دماوند) با بكارگيري روشهاي صحيح و بهينه بهره برداري موفق شد مصرف آب خام خود را در 2 ماهه اول سال 97 به ميزان 7 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته كاهش دهد.
مصرف آب خام اين  نيروگاه در 2 ماهه اول سال 192.164  مترمكعب بوده كه در مقايسه با مصرف 207.543 متر مكعب  در دو ماهه اول سال 96 كاهش 7 درصدي را نشان مي دهد. اين در حالي است كه توليد اين نيروگاه در همين بازه زماني 31 درصد نسبت به سال گذشته افزايش داشته است.