توليد بيش از 5 ميليون مگاوات ساعت انرژي در 4 ماهه اول سال

ثبت ركورد توليد در نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت (دماوند)
نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت(دماوند) با توليد 5.266.233 مگاوات ساعت انرژي در 4 ماهه اول سال علاوه بر ايفاي نقش موثر خود در حفظ پايداري شبكه برق كشوردر فصل پرمصرف سال موفق به ثبت ركورد بيشترين توليد خود در 4 ماهه اول سال نسبت به مدت مشابه در سنوات گذشته شده است.