پايان عمليات تعميرات اساسي(LTE) واحد 6 گازي و سنكرون اين واحد با شبكه سراسري

مطابق برنامه ريزي هاي صورت گرفته عمليات تعميرات اساسي(LTE)  بر روي واحد 6 گازي(G11)  نيروگاه سيكل تركيي شهداي پاكدشت(دماوند) از تاريخ 97/08/21 آغاز و پس از انجام موفق مراحل مشخص شده در دستور العمل هاي مربوطه، در تاريخ 97/10/17 راه اندازي و با شبكه سراسري كشور سنكرون گرديد.