رشد شاخص هاي توليد سال 1397 در نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت (دماوند)

آمار ثبت شده سال 1397 در نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت( دماوند)  بيانگر رشد اغلب شاخص هاي توليد مي باشد.

•    افزايش 10 درصدي توليد انرژي 6.7% بيشتر از پيش بيني :
نيروگاه 2868 مگاواتي شهداي پاكدشت(دماوند) با توليد 14.937.781 مگاوات ساعت انرژي در سال 1397 رشد 10 درصدي توليد نسبت به سال 1396 را شاهد بوده است.همچنين اين ميزان توليد6.7% بيشتر از پيش بيني هاي بوده است.

•    افزايش 1 درصدي آمادگي توليد انرژي 7.7% بيشتر از پيش بيني :
همچنين اين نيروگاه بعنوان بزرگترين نيروگاه حرارتي كشور با ابراز آمادگي توليد به ميزان  18.971.707 مگاوات ساعت انرژي در سال 1397 موفق به ثبت افزايش 1درصدي اين شاخص نسبت به مدت مشابه سال گذشته گرديده است.لازم بذكر است اين مقدار7.7% بيشتر از پيش بيني هاي بعمل آمده بوده است.

•    كاهش 8 درصدي مصرف آب خام:
مصرف آب خام نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت(دماوند) در سال 1397 به ميزان  1.347.898 متر مكعب بوده است كه با اجراي رژيم مصرف مناسب و صرف جويي هاي بعمل آمده مصرف آب خام نيز در سال 1397 نسبت به سال قبل 8 درصد كاهش را نشان مي دهد.