تقدیرمعاونت وزیر نیرودرامور برق و انرژی ازعملکرد نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت در تابستان 98

همایون حائری معاونت وزیر نیرو در امور برق و انرژی با ارسال نامه ای به شرکت مدیریت تولید برق دماوند از تلاش مسئولانه  و کوشش و همدلی کارکنان نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت(دماوند) در تابستان 1398 که منجر به حفظ آمادگی کامل و تامین نیاز شبکه سراسری برق کشور در فصل پرمصرف سال گردیده است تقدیر و تشکر نمود.