در سال رونق تولید محقق شد : عبور از مرز تولید 7 میلیون مگاوات ساعت در شش ماهه اول سال

نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت(دماوند) با حفظ آمادگی کامل واحدها و پایداری تولید خود موفق به تولید  7.842.633 مگوات ساعت انرژی در شش ماهه اول سال گردید.