ابلاغ انتصاب های جدید و ایجاد تغییرات در کادر اجرایی

ابلاغ انتصاب های جدید و ایجاد تغییرات در کادر اجرایی
 شرکت مدیریت تولید برق دماوند

در راستای اقدامات انجام شده در خصوص ساماندهی سازمانی  و پس از انجام تحلیل ها و بررسی های لازم ، مدیریت محترم عامل شرکت مدیریت تولید برق دماوند طی احکامی جداگانه انتصاب هایی به شرح ذیل را ابلاغ نمودند.
•    پس از انتصاب آقای مهندس محمد محب علیان بعنوان معاونت تعمیرات شرکت و آقاي مهندس احمد فرهمند به عنوان سرپرست امور HSE  و آقاي سپهر مرادي بعنوان رييس اداره انبارها و آقای مهندس عباسعلی عالیخانی بعنوان سرپرست امور بازرگانی در اواخر سال گذشته ، با آغاز فعالیت در سال جدید نیز آقای مهندس محمودرضا یوسفی بعنوان مدیریت امور اجرایی تعمیرات اساسی و بازسازی واحدهای گاز و بخار نیروگاه منصوب گردیدند تا با توجه به  شرایط ویژه اقتصادی حاکم بر کشور از تمامی ظرفیتهای موجود در جهت بازسازی و  بکارگیری مجدد تجهیزات و قطعات استرانژیک و انجام تعمیرات اساسی واحدها  بصورت  بهینه استفاده  شود.
•    همچنین طی حکمی از سوی مدیریت محترم عامل آقاي احمد رضا رحيميان بعنوان  سرپرست امور مالي و آقاي جليل مختاري بعنوان سرپرست امور اداري و منابع انساني تحت نظارت و راهبري مديريت  اداري و مالي شرکت منصوب گرديدند.
•    با آماده سازی ساختمان مرکز آموزش و بهداری نیروگاه(جنب ساختمان معاونت مهندسی) ضمن استقرار امور HSE و بهداری و آرشیو فنی و واحد آموزش شرکت در ساختمان مذکور، آقای علی گل بابازاده بعنوان رئیس اداره آموزش منصوب گردیدند. در همین راستا آقای احمد رحیمی بعنوان سرپرست جدید اداره خدمات نیروگاه تعیین  و منصوب گردیدند.
•    همچنین بمنظور پیگیری و ساماندهی امور مربوط به استقرار و پایش سیستمهای مدیریتی در شرکت، آقای مجید رحمتی با حفظ سمت بعنوان نماینده تضمین کیفیت منصوب شدند.
•    در جهت ساماندهی امور نقلیه و مسائل مربوط به حمل و نقل و ایاب و ذهاب نیروگاه آقای مسعود رشیدی  به عنوان مشاور مديرعامل در امور حمل و نقل تعيين و منصوب مي گردیدند.
•    بمنظور ساماندهي کليه اقلام، قطعات و تجهيزات مازاد بر نياز موجود در نيروگاه، با تشکیل کمیته تشخیص اقلام مازاد آقایان مهندس سيد حسن احمد زاده ، مهندس محمود رضا يوسفي  و آقاي مرتضي سرابي  به عضويت کميته مذکور منصوب گرديدند تا طی حداکثر 2 ماه نسبت به ارایه گزارش و لیست اقلام مازاد نیروگاه اقدام نمایند.