انتصاب مدیرعامل جدید شرکت مدیریت تولید برق دماوند

 با توجه به تصمیمات اتخاد شده در هیات مدیره بانک دی و مجمع شرکت تولید نیروی برق دماوند(مالک نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت )اقای دکتر محمدرضا وزوایی بعنوان مدیرعامل  و نایب رییس هیات مدیره جدید شرکت مدیریت تولید برق دماوند منصوب گردیدند و از زحمات مدیرعامل و نایب رییس هیات مدیره اسبق شرکت آقای دکتر حسین قنبری تقدیر و تشکر بعمل آمد.