آگهي تجديد مناقصه عمومي شماره010م 96
نام مناقصه‌گزار/ مزایده گزار شركت مديريت توليد برق دماوند
موضوع مناقصه/ مزایده رنگ آميزي سطوح خارجي مخازن سوخت مايع نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت
نوع مناقصه/ مزایده مناقصه عمومي
محل دریافت اسناد مناقصه/ مزایده تهران -كيلومتر 35 جاده گرمسار- نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت (دماوند) امور تداركات وانبار
میزان سپرده شرکت در مناقصه/ مزایده 1.000.000.000 ريال - يك ميليارد ريال
تاریخ فروش اسناد مناقصه/ مزایده از تاريخ نشر آگهي لغايت96/05/23 با در دست داشتن معرفي نامه واصل فيش واريزي به حساب شماره 1900555573 نزد بانك ملت
مبلغ فروش اسناد مناقصه/ مزایده 500،000 ريال
تاریخ تسلیم پاکات مناقصه/ مزایده 96/06/04
فایل مناقصه PDF icon متن آگهي تجديد مناقصه رنگ آميزي مخازن سوخت نيروگاه.pdf
توضیحات مناقصه

جهت اطلاعات بيشتر به سايت WWW.DPGM.IR  مراجعه ويا با شماره تلفن 91-55221489  اداره قراردادها تماس حاصل نماييد .
اموربازرگاني وانبارشركت مديريت توليدبرق دماوند