استعلام بهاءشماره013الف96
نام مناقصه‌گزار/ مزایده گزار شركت مديريت توليد برق دماوند
موضوع مناقصه/ مزایده جمع آوري زباله هاي دپو شده در محل نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت ( دماوند ) حمل و نخليه آن به خارج از نيروگاه به صورت روزانه
نوع مناقصه/ مزایده
محل دریافت اسناد مناقصه/ مزایده
میزان سپرده شرکت در مناقصه/ مزایده 30.000.000 ريال مي باشد كه بصورت چك تضمين و يا سفته
تاریخ فروش اسناد مناقصه/ مزایده
مبلغ فروش اسناد مناقصه/ مزایده
تاریخ تسلیم پاکات مناقصه/ مزایده
فایل مناقصه PDF icon استعلام جمع آوري زباله ها.pdf
توضیحات مناقصه

متقاضيان شركت دراين استعلام كه داراي شرايط و توانايي انجام عمليات موضوع استعلام را دارند مي توانند نسبت به تكميل وارسال فرم پيوست آگهي استعلام بهاء اقدام و تا پايان وقت اداري مورخ1396/06/12 به آدرس نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت ارسال فرمايند

جهت اطلاعات بيشتر به سايت WWW.DPGM.IR  مراجعه ويا با شماره تلفن 91-55221489  اداره قراردادها تماس حاصل نماييد .
اموربازرگاني وانبارشركت مديريت توليدبرق دماوند