آگهي مناقصه عمومي شماره 031 م 96
نام مناقصه‌گزار/ مزایده گزار شركت توليد نيروي برق دماوند
موضوع مناقصه/ مزایده نظارت بر انجام تعمیرات نيمه اساسی 50 هزارساعت يك واحدبخار مدل E-TYPE نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت (دماوند )
نوع مناقصه/ مزایده مناقصه عمومي
محل دریافت اسناد مناقصه/ مزایده تهران -كيلومتر 35جاده گرمسار- نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت (دماوند)
میزان سپرده شرکت در مناقصه/ مزایده 300.000.000 میلیون ريال
تاریخ فروش اسناد مناقصه/ مزایده ازتاريخ نشر آگهي لغايت 96/06/20 با در دست داشتن معرفي نامه و اصل فيش واريزي به حساب شماره 1900555573 نزد بانك ملت
مبلغ فروش اسناد مناقصه/ مزایده 500،000 ريال
تاریخ تسلیم پاکات مناقصه/ مزایده 96/07/10
فایل مناقصه PDF icon متن آگهي نظارت بر تعميرات اساسي(1).pdf
توضیحات مناقصه

جهت اطلاعات بيشتر به سايت WWW.DPGM.IR  مراجعه ويا با شماره تلفن 91-55221489  اداره قراردادها تماس حاصل نماييد .
اموربازرگاني وانبارشركت مديريت توليدبرق دماوند