آگهي مناقصه عمومي شماره 035 م 96
نام مناقصه‌گزار/ مزایده گزار شركت توليد نيروي برق دماوند
موضوع مناقصه/ مزایده انجام فعالیتهای تعميرات اساسي LTE(100KEOH) كامل سه واحد توربين گاز وكمپرسورV94.2به همراه ، ژنراتور و ترانسفورماتورها و كليه تجهیزات جانبی نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت (دماوند)
نوع مناقصه/ مزایده مناقصه عمومي
محل دریافت اسناد مناقصه/ مزایده تهران -كيلومتر 35جاده گرمسار- نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت (دماوند)
میزان سپرده شرکت در مناقصه/ مزایده 6.200.000.000 ريال
تاریخ فروش اسناد مناقصه/ مزایده از تاريخ نشر آگهي لغايت 96/07/15 با دردست داشتن معرفي نامه و اصل فيش واريزي بحساب شماره 1900555573 نزد بانك ملت
مبلغ فروش اسناد مناقصه/ مزایده 500،000 ريال
تاریخ تسلیم پاکات مناقصه/ مزایده 96/07/30
فایل مناقصه PDF icon متن آگهي اساسي100 هزار ساعت سه واحد گازي-035.pdf
توضیحات مناقصه

جهت اطلاعات بيشتر به سايت WWW.DPGM.IR  مراجعه ويا با شماره تلفن 91-55221489  اداره قراردادها تماس حاصل نماييد .
اموربازرگاني وانبارشركت مديريت توليدبرق دماوند