آگهي مناقصه عمومي شماره036م 96
نام مناقصه‌گزار/ مزایده گزار شركت مديريت توليد برق دماوند
موضوع مناقصه/ مزایده انجام پروژه بازسازي سرويس هاي بهداشتي ساختمانهاي نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت (دماوند)
نوع مناقصه/ مزایده مناقصه عمومي
محل دریافت اسناد مناقصه/ مزایده تهران -كيلومتر 35جاده گرمسار- نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت (دماوند)
میزان سپرده شرکت در مناقصه/ مزایده 200.000.000 ريال (دويست ميليون ريال)
تاریخ فروش اسناد مناقصه/ مزایده از تاريخ نشر آگهي لغايت 96/08/01 با در دست داشتن معرفي نامه و اصل فيش واريزي به حساب شماره 1900555573 نزد بانك ملت
مبلغ فروش اسناد مناقصه/ مزایده 500،000 ريال
تاریخ تسلیم پاکات مناقصه/ مزایده 96/08/13
فایل مناقصه PDF icon متن آگهي تمديد مناقصه پروژه باز سازي سرويس هاي بهداشتي.pdf
توضیحات مناقصه

جهت اطلاعات بيشتر به سايت WWW.DPGM.IR  مراجعه ويا با شماره تلفن 91-55221489  اداره قراردادها تماس حاصل نماييد .
اموربازرگاني وانبارشركت مديريت توليدبرق دماوند