آگهي مناقصه عمومي شماره041م 96
نام مناقصه‌گزار/ مزایده گزار شركت مديريت توليد برق دماوند
موضوع مناقصه/ مزایده بازسازي ياتاقان هاي ژورنال تراست واحدهاي گازي مدلV94.2 و واحدهاي بخار مدلE-TYPE نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت (دماوند)
نوع مناقصه/ مزایده مناقصه عمومي
محل دریافت اسناد مناقصه/ مزایده تهران -كيلومتر 35جاده گرمسار- نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت (دماوند)
میزان سپرده شرکت در مناقصه/ مزایده 300.000.000 ريال (سیصد ميليون ريال)
تاریخ فروش اسناد مناقصه/ مزایده از تاريخ نشر آگهي لغايت96/07/30 با دردست داشتن معرفي نامه و اصل فيش واريزي به حساب شماره 1900555573 نزد بانك ملت
مبلغ فروش اسناد مناقصه/ مزایده 500،000 ريال
تاریخ تسلیم پاکات مناقصه/ مزایده 96/08/14
فایل مناقصه PDF icon متن آگهي مناقصه انجام عمليات بازسازي ياتاقان ها.pdf
توضیحات مناقصه

جهت اطلاعات بيشتر به سايت WWW.DPGM.IR  مراجعه ويا با شماره تلفن 91-55221489  اداره قراردادها تماس حاصل نماييد .
اموربازرگاني وانبارشركت مديريت توليدبرق دماوند