آگهي مزايده شماره 002 ز 96
نام مناقصه‌گزار/ مزایده گزار شركت مديريت توليد برق دماوند (سهامي خاص)
موضوع مناقصه/ مزایده فروش اقلام ضايعاتي موجود در محل نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت (دماوند)
نوع مناقصه/ مزایده مزایده عمومی
محل دریافت اسناد مناقصه/ مزایده تهران -كيلومتر 35جاده گرمسار- نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت (دماوند)
میزان سپرده شرکت در مناقصه/ مزایده 50.000.000 میلیون ريال
تاریخ فروش اسناد مناقصه/ مزایده از تاريخ96/08/06 لغايت 96/08/14 نسبت به تکمیل و ارسال فرم پیوست به آدرس نیروگاه اقدام نمایید.
مبلغ فروش اسناد مناقصه/ مزایده
تاریخ تسلیم پاکات مناقصه/ مزایده
فایل مناقصه PDF icon دستورالعمل و ليست لوازم.pdf
توضیحات مناقصه

جهت اطلاعات بيشتر به سايت WWW.DPGM.IR  مراجعه ويا با شماره تلفن 91-55221489  اداره قراردادها تماس حاصل نماييد .
اموربازرگاني وانبارشركت مديريت توليدبرق دماوند