آگهي مناقصه عمومي شماره 042م 96
نام مناقصه‌گزار/ مزایده گزار آگهي مناقصه عمومي شماره 042م 96
موضوع مناقصه/ مزایده خريد عايق حرارتي بالشتكي بويلر بخش بخار نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت(دماوند)
نوع مناقصه/ مزایده مناقصه عمومي
محل دریافت اسناد مناقصه/ مزایده تهران -كيلومتر 35جاده گرمسار- نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت (دماوند)
میزان سپرده شرکت در مناقصه/ مزایده 120.000.000ريال
تاریخ فروش اسناد مناقصه/ مزایده توانند از تاريخ نشر آگهي لغايت96/10/24 با دردست داشتن معرفي نامه و اصل فيش واريزي به حساب شماره 1900555573 نزد بانك ملت
مبلغ فروش اسناد مناقصه/ مزایده 500،000 ريال
تاریخ تسلیم پاکات مناقصه/ مزایده 96/11/07
فایل مناقصه PDF icon متن آگهي خريدعايق هاي مورد نياز بخش بويلرهاي بخار.pdf, PDF icon شرح خدمات فني عايق بخار2.pdf
توضیحات مناقصه

جهت اطلاعات بيشتر به سايت WWW.DPGM.IR  مراجعه ويا با شماره تلفن 91-55221489  اداره قراردادها تماس حاصل نماييد .
اموربازرگاني وانبارشركت مديريت توليدبرق دماوند