آگهي مناقصه عمومي شماره045م 96
نام مناقصه‌گزار/ مزایده گزار شركت مديريت توليد برق دماوند
موضوع مناقصه/ مزایده انجام عمليات خدمات سیویل(ساختمانی) سالانه نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت(دماوند)
نوع مناقصه/ مزایده
محل دریافت اسناد مناقصه/ مزایده تهران -كيلومتر 35جاده گرمسار- نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت (دماوند)
میزان سپرده شرکت در مناقصه/ مزایده 300 ميليون ريال
تاریخ فروش اسناد مناقصه/ مزایده از تاريخ نشر آگهي لغايت 96/11/28 با در دست داشتن معرفي نامه واصل فيش واريزي به حساب شماره 1900555573 نزد بانك ملت تاريخ چاپ 1396/11/18
مبلغ فروش اسناد مناقصه/ مزایده 500،000 ريال
تاریخ تسلیم پاکات مناقصه/ مزایده 96/12/08
فایل مناقصه PDF icon متن آگهي مناقصه انجام عمليات خدمات سیویل(ساختمانی) سالانه نيروگاه.pdf
توضیحات مناقصه

جهت اطلاعات بيشتر به سايت WWW.DPGM.IR  مراجعه ويا با شماره تلفن 91-55221489  اداره قراردادها تماس حاصل نماييد .
اموربازرگاني وانبارشركت مديريت توليدبرق دماوند