آگهي مناقصه عمومي شماره001م97
نام مناقصه‌گزار/ مزایده گزار شركت مديريت توليد برق دماوند
موضوع مناقصه/ مزایده شركت مديريت توليد برق دماوند در نظر دارد نسبت به خريد 350 تن اسيد سولفوريك98% و 450 تن سود سوزآور50%، مورد نياز تصفيه خانه بخار نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت(دماوند)
نوع مناقصه/ مزایده مناقصه عمومي
محل دریافت اسناد مناقصه/ مزایده آدرس تهران -كيلومتر 35 جاده گرمسار- نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت (دماوند) امور بازرگاني وانبار
میزان سپرده شرکت در مناقصه/ مزایده 300ميليون ريال
تاریخ فروش اسناد مناقصه/ مزایده تاريخ نشر آگهي 97/02/09 لغايت 97/02/18
مبلغ فروش اسناد مناقصه/ مزایده 500،000 ريال
تاریخ تسلیم پاکات مناقصه/ مزایده 97/02/29
فایل مناقصه PDF icon شرح خدمات فني .....pdf, PDF icon متن آگهي خريدسود و اسيد.pdf
توضیحات مناقصه

داشتن معرفي نامه و اصل فيش واريزي به حساب شماره 1900555573 نزد بانك ملت به مبلغ 500،000 ريال در اوقات اداري به
آدرس تهران -كيلومتر 35 جاده گرمسار- نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت (دماوند)  امور بازرگاني وانبار مراجعه واسناد مناقصه را دريافت و با توجه كامل به مندرجات آن اسناد دریافتی را تکمیل و مهر و امضاء نموده و به ضميمه مدارك درخواستي در اسناد مناقصه حد اكثر تا پايان وقت اداري مورخ97/02/29به نشاني فوق تسليم نمايند.جهت كسب اطلاعات بيشتر به سايت WWW.DPGM.IR  وسايت معاملات شركت توانيرمراجعه ويا با شماره تلفن 91-55221489  تماس حاصل نماييد