مناقصه عمومي شماره002م 97
نام مناقصه‌گزار/ مزایده گزار شركت مديريت توليد برق دماوند
موضوع مناقصه/ مزایده سرویس، نگهداری وتعمیرات اسپیلت ها وکولرهای گازی نیروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت(دماوند)
نوع مناقصه/ مزایده مناقصه عمومي
محل دریافت اسناد مناقصه/ مزایده تهران -كيلومتر 35 جاده گرمسار- نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت (دماوند) امور تداركات وانبار
میزان سپرده شرکت در مناقصه/ مزایده 250میلیون ريال
تاریخ فروش اسناد مناقصه/ مزایده از تاريخ نشر آگهي لغايت97/03/08
مبلغ فروش اسناد مناقصه/ مزایده 500000ریال با در دست داشتن معرفي نامه واصل فيش واريزي به حساب شماره 1900555573 نزد بانك ملت
تاریخ تسلیم پاکات مناقصه/ مزایده 97/03/20
فایل مناقصه PDF icon متن آگهي مناقصه سرویس، نگهداری وتعمیرات اسپیلت ها وکولرهای گازی.pdf
توضیحات مناقصه

جهت اطلاعات بيشتر به سايت WWW.DPGM.IR  مراجعه ويا با شماره تلفن 91-55221489  اداره قراردادها تماس حاصل نماييد .
اموربازرگاني وانبارشركت مديريت توليدبرق دماوند