آگهي مناقصه عمومي شماره 003م97
نام مناقصه‌گزار/ مزایده گزار شركت مديريت توليد برق دماوند
موضوع مناقصه/ مزایده خدمات سرويس دهي (تاكسي سرويس) پرسنل خود در نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت (دماوند)
نوع مناقصه/ مزایده مناقصه عمومي
محل دریافت اسناد مناقصه/ مزایده تهران -كيلومتر 35 جاده گرمسار- نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت (دماوند)
میزان سپرده شرکت در مناقصه/ مزایده 350 میلیون ریال
تاریخ فروش اسناد مناقصه/ مزایده تاريخ نشر آگهي لغايت 97/03/12 با در دست داشتن معرفي نامه و فيش واريزي به حساب شماره 1900555573 نزد بانك ملت
مبلغ فروش اسناد مناقصه/ مزایده 500000 ریال
تاریخ تسلیم پاکات مناقصه/ مزایده حداكثر تاپايان وقت اداري، ساعت16:00 مورخ97/03/22
فایل مناقصه PDF icon متن آگهي آژانس سال97.pdf
توضیحات مناقصه

جهت اطلاعات بيشتر به سايت WWW.DPGM.IR  مراجعه ويا با شماره تلفن 91-55221489  اداره قراردادها تماس حاصل نماييد .
اموربازرگاني وانبارشركت مديريت توليدبرق دماوند