آگهي تمدید مناقصه عمومي شماره 003م97
نام مناقصه‌گزار/ مزایده گزار شركت مديريت توليد برق دماوند
موضوع مناقصه/ مزایده خدمات سرويس دهي (تاكسي سرويس) پرسنل نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت (دماوند) جهت سال98-97
نوع مناقصه/ مزایده مناقصه عمومي
محل دریافت اسناد مناقصه/ مزایده تهران -كيلومتر 35 جاده گرمسار- نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت (دماوند) امور تداركات و انبار
میزان سپرده شرکت در مناقصه/ مزایده
تاریخ فروش اسناد مناقصه/ مزایده
مبلغ فروش اسناد مناقصه/ مزایده 500،000 ريال
تاریخ تسلیم پاکات مناقصه/ مزایده 97/04/06
فایل مناقصه PDF icon متن آگهي تمدید آژانس سال97.pdf
توضیحات مناقصه

پیرو آگهی منتشر شده در مورخ1397/03/01 زمان مناقصه مذکور تا تاریخ97/04/06 تمدید می گردد. داوطلبان شركت در مناقصه كه داراي تجربه وتخصص كافي در اين زمينه مي باشند مي توانند با در دست داشتن معرفي نامه و فيش واريزي به حساب شماره 1900555573 نزد بانك ملت به مبلغ 500،000 ريال در اوقات اداري به آدرس تهران -كيلومتر 35 جاده گرمسار- نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت (دماوند)  امور تداركات و انبار مراجعه واسناد مناقصه را دريافت و با توجه كامل به مندرجات آن اسناد دریافتی را تکمیل و مهر و امضاء نموده و به ضميمه مدارك درخواستي دراسناد مناقصه حداكثر تاپايان وقت اداري، ساعت16/00 مورخ97/04/06  به نشاني فوق تسليم نمايند.
جهت اطلاعات بيشتر به سايت WWW.DPGM.IR  مراجعه ويا با شماره تلفن 91-55221489  اداره قراردادها تماس حاصل نماييد .
اموربازرگاني وانبارشركت مديريت توليدبرق دماوند