فراخوان تجدید مناقصه عمومی شماره م ت 97/04 (شرکت تولید نیروی برق دماوند)
نام مناقصه‌گزار/ مزایده گزار شرکت تولید نیروی برق دماوند
موضوع مناقصه/ مزایده خرید الکترودهای سطح سنج درام بویلر واحدهای بخار نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت (دماوند)
نوع مناقصه/ مزایده عمومی (دو مرحله ای)
محل دریافت اسناد مناقصه/ مزایده تهران بزرگراه کردستان، خیابان عطار، کوچه بوستان، پلاک 6 طبقه سوم، معاونت بازرگانی
میزان سپرده شرکت در مناقصه/ مزایده 100,000,000
تاریخ فروش اسناد مناقصه/ مزایده 97/03/27 لغایت 97/04/04
مبلغ فروش اسناد مناقصه/ مزایده 1,000,000
تاریخ تسلیم پاکات مناقصه/ مزایده 97/04/13
فایل مناقصه
توضیحات مناقصه

فراخوان تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 97/04

 

شرکت تولید نیروی برق دماوند در نظر دارد از طریق برگزاری مجدد مناقصه عمومی (دو مرحله ای) نسبت به خرید الکترودهای سطح سنج درام بویلر واحدهای بخار نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت (دماوند) اقدام نماید. لذا از کلیه شرکت­های فعال و با سابقه کار قبلی در این زمینه دعوت بعمل می­آید به منظور دریافت اسناد مناقصه ضمن اعزام نماینده همراه با معرفی­نامه رسمی و فیش واریزی به حساب شماره 0201179930006 نزد بانک دی شعبه مرکزی به مبلغ یک میلیون ریال، ظرف مدت 7 روز کاری از تاریخ 97/03/27 لغایت 97/04/04 به شرکت تولید نیروی برق دماوند واقع در تهران بزرگراه کردستان، خیابان عطار، کوچه بوستان، پلاک 6 طبقه سوم، معاونت بازرگانی مراجعه و جهت اطلاعات بیشنر با تلفن 88202284 داخلی 212 تماس حاصل نمایند. مهلت تحویل اسناد مناقصه تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 97/04/13 تعیین شده است. حضور نماینده پیشنهاد دهندگان در جلسه بازگشایی پاکات فنی و مالی بلامانع می­باشد.

زمان بازگشایی پاکات مرحله اول مناقصه روز یکشنبه مورخ 97/04/17 ساعت 14 و مرحله دوم مناقصه نیز روز یکشنبه مورخ 97/04/24 ساعت 14 در دفتر شرکت تولید نیروی برق دماوند به آدرس ذکر شده می­باشد.

شرکت تولید نیروی برق دماوند