فراخوان تجدید مناقصه عمومی شماره م ت 97/13 (شرکت تولید نیروی برق دماوند)
نام مناقصه‌گزار/ مزایده گزار شرکت تولید نیروی برق دماوند
موضوع مناقصه/ مزایده خرید و نصب تجهیزات سیستم Aviation برج های خنک کن نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت (دماوند)
نوع مناقصه/ مزایده عمومی (دو مرحله ای)
محل دریافت اسناد مناقصه/ مزایده تهران بزرگراه کردستان ، خیابان عطار ، کوچه بوستان ، پلاک 6 طبقه سوم ، معاونت بازرگانی
میزان سپرده شرکت در مناقصه/ مزایده 150,000,000
تاریخ فروش اسناد مناقصه/ مزایده 97/03/29 لغایت 97/04/06
مبلغ فروش اسناد مناقصه/ مزایده 1,000,000
تاریخ تسلیم پاکات مناقصه/ مزایده 97/04/16
فایل مناقصه
توضیحات مناقصه

فراخوان تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره م ت 97/13

 

شرکت تولید نیروی برق دماوند در نظر دارد از طریق برگزاری مجدد مناقصه عمومی(دومرحله ای) نسبت به خرید و نصب تجهیزات سیستم Aviation برج های خنک کن نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت (دماوند) اقدام نماید . لذا ازکلیه شرکتهای فعال و با سابقه کار قبلی در این زمینه دعوت بعمل می آید به منظور دریافت اسناد مناقصه ضمن اعزام نماینده همراه با معرفی نامه رسمی و فیش واریزی به حساب شماره 0201179930006 نزد بانک دی شعبه مرکزی به مبلغ یک میلیون ریال ، ظرف مدت 7 روز کاری از تاریخ 97/03/29 لغایت 97/04/06 به شرکت تولید نیروی برق دماوند واقع در تهران بزرگراه کردستان ، خیابان عطار ، کوچه بوستان ، پلاک 6 طبقه سوم ، معاونت بازرگانی مراجعه و جهت اطلاعات بیشتر با تلفن 88202284 داخلی 212 تماس حاصل نمایند. مهلت تحویل اسناد مناقصه تا ساعت 12 روز شنبه مورخ 16/04/97 تعیین شده است. حضور نماینده پیشنهاد دهندگان در جلسه بازگشایی پاکات فنی و مالی بلامانع می باشد.

زمان بازگشایی پاکات مرحله اول مناقصه روز یکشنبه مورخ 97/04/17 ساعت 14 و مرحله دوم مناقصه نیز روز یکشنبه مورخ 97/04/24 ساعت 14 در دفتر شرکت تولید نیروی برق دماوند به آدرس ذکر شده می باشد.                    

                                                                    

                                                                                                         شرکت تولید نیروی برق دماوند