آگهي مناقصه عمومي شماره004م 97
نام مناقصه‌گزار/ مزایده گزار شركت مديريت توليد برق دماوند
موضوع مناقصه/ مزایده تهيه مواد اوليه و مصرفی، طبخ وتوزيع غذاي پرسنل نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت (دماوند) در سال98-97
نوع مناقصه/ مزایده مناقصه عمومي
محل دریافت اسناد مناقصه/ مزایده تهران -كيلومتر 35 جاده گرمسار- نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت (دماوند) امور تداركات و انبار
میزان سپرده شرکت در مناقصه/ مزایده 1350میلیون ریال
تاریخ فروش اسناد مناقصه/ مزایده از تاريخ نشر آگهي لغايت97/04/17 با در دست داشتن معرفي نامه و فيش واريزي به حساب شماره 1900555573 نزد بانك ملت
مبلغ فروش اسناد مناقصه/ مزایده 500000 هزار ریال
تاریخ تسلیم پاکات مناقصه/ مزایده 97/04/31
فایل مناقصه PDF icon متن آگهي كانتين 97.pdf
توضیحات مناقصه

جهت اطلاعات بيشتر به سايت WWW.DPGM.IR  مراجعه ويا با شماره تلفن 91-55221489  اداره قراردادها تماس حاصل نماييد .
اموربازرگاني وانبارشركت مديريت توليدبرق دماوند

تاريخ چاپ آگهي1397/04/06