فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره م ت 97/29 (شرکت تولید نیروی برق دماوند)
نام مناقصه‌گزار/ مزایده گزار شرکت تولید نیروی برق دماوند
موضوع مناقصه/ مزایده خرید 17 عدد الکتروموتور بخش گاز و بخار نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت (دماوند)
نوع مناقصه/ مزایده عمومی (دو مرحله ای)
محل دریافت اسناد مناقصه/ مزایده تهران بزرگراه کردستان ، خیابان عطار ، کوچه بوستان ، پلاک 6 طبقه سوم ، معاونت بازرگانی
میزان سپرده شرکت در مناقصه/ مزایده 150,000,000 ریال
تاریخ فروش اسناد مناقصه/ مزایده 97/04/16لغایت 97/04/25
مبلغ فروش اسناد مناقصه/ مزایده 1,000,000 ریال
تاریخ تسلیم پاکات مناقصه/ مزایده تا ساعت 16 روز چهارشنبه مورخ 97/05/03
فایل مناقصه PDF icon 97-29.pdf
توضیحات مناقصه

زمان بازگشایی پاکات مرحله اول مناقصه روز یکشنبه مورخ 97/05/07ساعت 14 و مرحله دوم مناقصه نیز روز یکشنبه مورخ 97/05/14ساعت 14 در دفتر شرکت تولید نیروی برق دماوند به آدرس ذکر شده می باشد.                    

                                                                    

                                                                                                         شرکت تولید نیروی برق دماوند