فراخوان تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره م ت 97/10 (شرکت تولید نیروی برق دماوند)
نام مناقصه‌گزار/ مزایده گزار شرکت تولید نیروی برق دماوند
موضوع مناقصه/ مزایده خرید 5 آیتم ولوهای دستی توربین بخار نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت (دماوند)
نوع مناقصه/ مزایده عمومی (دو مرحله ای)
محل دریافت اسناد مناقصه/ مزایده تهران بزرگراه کردستان ، خیابان عطار، کوچه بوستان ، پلاک 6 طبقه سوم ، معاونت بازرگانی
میزان سپرده شرکت در مناقصه/ مزایده 100,000,000 ریال
تاریخ فروش اسناد مناقصه/ مزایده 97/04/23 لغایت 97/04/31
مبلغ فروش اسناد مناقصه/ مزایده 1,000,000 ریال
تاریخ تسلیم پاکات مناقصه/ مزایده پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 97/05/09
فایل مناقصه PDF icon Re 10.pdf
توضیحات مناقصه

زمان بازگشایی پاکات مرحله اول مناقصه روز یکشنبه مورخ 97/05/14ساعت 14 و مرحله دوم مناقصه نیز روز یکشنبه مورخ 97/05/21ساعت 14 در دفتر شرکت تولید نیروی برق دماوند به آدرس ذکر شده می باشد.