آگهی استعلام005الف97‎
نام مناقصه‌گزار/ مزایده گزار شركت مديريت توليد برق دماوند
موضوع مناقصه/ مزایده تهيه، نصب و تعميرات قفل ها ،يراق آلات و كليد درب و پنجره های نیروگاه براساس فایل های پیوست
نوع مناقصه/ مزایده
محل دریافت اسناد مناقصه/ مزایده
میزان سپرده شرکت در مناقصه/ مزایده
تاریخ فروش اسناد مناقصه/ مزایده شروع استعلام 97/04/26لغایت 97/05/06
مبلغ فروش اسناد مناقصه/ مزایده
تاریخ تسلیم پاکات مناقصه/ مزایده
فایل مناقصه PDF icon تعمیرات قفل وکلیدهای97.pdf, PDF icon شرح خدمات فني قفل ها (2).pdf
توضیحات مناقصه

جهت اطلاعات بيشتر به سايت WWW.DPGM.IR  مراجعه ويا با شماره تلفن 91-55221489  اداره قراردادها تماس حاصل نماييد .
اموربازرگاني وانبارشركت مديريت توليدبرق دماوند