آگهی استعلام005الف97‎
نام مناقصه‌گزار/ مزایده گزار شركت مديريت توليد برق دماوند
موضوع مناقصه/ مزایده تهيه، نصب و تعميرات قفل ها ،يراق آلات و كليد درب و پنجره های نیروگاه براساس فایل های پیوست
نوع مناقصه/ مزایده
محل دریافت اسناد مناقصه/ مزایده
میزان سپرده شرکت در مناقصه/ مزایده
تاریخ فروش اسناد مناقصه/ مزایده شروع استعلام 97/04/26لغایت 97/05/06