011الف97
نام مناقصه‌گزار/ مزایده گزار شرکت مدیریت تولید برق دماوند
موضوع مناقصه/ مزایده استعلام بهاء انجام تعمیرات و رفع عیب و نقص قفل وکلیدهای صنعتی نیروگاه براساس شرح خدمات (فایل هایPDF) پیوست
نوع مناقصه/ مزایده استعلام بهاء عمومی
محل دریافت اسناد مناقصه/ مزایده پیرینت فایل های پیوست
میزان سپرده شرکت در مناقصه/ مزایده 30.000.000
تاریخ فروش اسناد مناقصه/ مزایده 1397/05/16
مبلغ فروش اسناد مناقصه/ مزایده
تاریخ تسلیم پاکات مناقصه/ مزایده تا پایان وقت اداری1397/05/23
فایل مناقصه PDF icon شرح خدمات فني قفل ها ,ویرایش جدید.pdf, PDF icon تعمیرات قفل وکلیدهای97.pdf
توضیحات مناقصه

جهت اطلاعات بيشتر به سايت WWW.DPGM.IR  مراجعه ويا با شماره تلفن 91-55221489  اداره قراردادها تماس حاصل نماييد .
اموربازرگاني وانبارشركت مديريت توليدبرق دماوند