012الف97
نام مناقصه‌گزار/ مزایده گزار شرکت مدیریت تولید برق دماوند
موضوع مناقصه/ مزایده اجاره جرثقیل3الی50تن و تریلی کفی وکمرشکن براساس آیتم های لیست پیوست جهت استفاده در نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت(دماوند) طبق آیتم های لیست پیوست این آگهی
نوع مناقصه/ مزایده استعلام بهاء عمومی
محل دریافت اسناد مناقصه/ مزایده علاقمندان به شرکت در این استعلام بهاء می توانند نسبت به پیرینت فرم پیوست این آگهی اقدام و پس از تکمیل بهمراه مدارک در خواستی به آدرس نیروگاه ارسال نمایند
میزان سپرده شرکت در مناقصه/ مزایده
تاریخ فروش اسناد مناقصه/ مزایده 97/05/20 لغایت پایان وقت اداری97/05/27 به ادرس نیروگاه ارسال فرمایید. این آگهی تا پایان وقت اداری1397/06/07 تمدید می گردد
مبلغ فروش اسناد مناقصه/ مزایده
تاریخ تسلیم پاکات مناقصه/ مزایده پایان وقت اداری 97/05/27 - این آگهی تا پایان وقت اداری1397/06/03 تمدید شد.
فایل مناقصه PDF icon فرم استعلام کفی جرثقیل وتریلی97.pdf
توضیحات مناقصه

جهت اطلاعات بيشتر به سايت WWW.DPGM.IR  مراجعه ويا با شماره تلفن 91-55221489  اداره قراردادها تماس حاصل نماييد .
اموربازرگاني وانبارشركت مديريت توليدبرق دماوند