005م97
نام مناقصه‌گزار/ مزایده گزار شرکت مدیریت تولید برق دماوند
موضوع مناقصه/ مزایده انجام عمليات آبگيري، حمل وتخليه آب لوله كشي شده ازسد ماملو و چاه خاتون آباد، توسط تانکرهای حمل آب به نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت(دماوند) بر اساس شرایط و مشخصات موجود در اسناد مناقصه و طرح قرارداد.
نوع مناقصه/ مزایده مناقصه عمومی
محل دریافت اسناد مناقصه/ مزایده شرکت مدیریت تولید برق دماوند- به آدرس پاکدشت- شریف آباد- بعد از پلیس راه شریف آباد- بعد از شهرک صنعتی عباس آباد- نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت(دماوند).
میزان سپرده شرکت در مناقصه/ مزایده 1.950.000.000
تاریخ فروش اسناد مناقصه/ مزایده از تاریخ نشر آگهی(97/06/01) لغایت پایان وقت اداری،ساعت16/00 مورخ 97/06/10
مبلغ فروش اسناد مناقصه/ مزایده با در دست داشتن معرفي نامه واصل فيش واريزي به حساب شماره 1900555573 نزد بانك ملت به مبلغ 500،000 ريال در اوقات اداري مراجعه نمایید
تاریخ تسلیم پاکات مناقصه/ مزایده با توجه كامل به مندرجات آن اسناد دریافتی را تکمیل و مهر و امضاء نموده و به ضميمه مدارك درخواستي در اسناد مناقصه حد اكثر تا پايان وقت اداري مورخ17/06/97 به نشاني فوق تسليم نمايند.
فایل مناقصه PDF icon متن آگهي مناقصه آبگيري، حمل وتخليه آب لوله كشي شده ازسد ماملو، 97).pdf
توضیحات مناقصه

جهت اطلاعات بيشتر به سايت WWW.DPGM.IR  مراجعه ويا با شماره تلفن 91-55221489  اداره قراردادها تماس حاصل نماييد .
اموربازرگاني وانبارشركت مديريت توليدبرق دماوند