013الف97
نام مناقصه‌گزار/ مزایده گزار شرکت مدیریت تولید برق دماوند
موضوع مناقصه/ مزایده اين شركت در نظر دارد به منظور ارسال سيگنالهاي مورد نياز ديسپاچينگ ملي جهت رويت پذيري ، نسبت به انتخاب پيمانكار جهت انجام پروژه و فعاليتهاي لازم به شرح پیوست اقدام نماید لذا از کلیه پیمانکارانی که نسبت به انجام عملیات فوق توانایی و مهارت دارند دعوت بعمل می آورد که در این استعلام بهاء شرکت و نسبت به تکمیل مدارک پیوست این آگهی اقدام و به این شرکت ارسال نمایند.
نوع مناقصه/ مزایده استعلام بهاء عمومی
محل دریافت اسناد مناقصه/ مزایده متقاضیان محترمی که دارای توان و مهارت فنی در اجرای این پروژه می باشند می توانند نسبت به پیرینت و تکمیل فایل های پیوست این آگهی اقدام و تا پایان وقت اداری مورخ97/06/20 به آدرس نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت (دماوند) ارسال نمایند.
میزان سپرده شرکت در مناقصه/ مزایده 30.000.000
تاریخ فروش اسناد مناقصه/ مزایده 97/06/11
مبلغ فروش اسناد مناقصه/ مزایده 000000
تاریخ تسلیم پاکات مناقصه/ مزایده پایان وقت اداری مورخ97/06/20 ساعت16.00
فایل مناقصه PDF icon برگ پیشنهاد قیمت پیوست6.pdf, PDF icon برگ پیشنهاد قیمت پیوست4.pdf, PDF icon پیوست(برگ پیشنهاد قیمت1.pdf, PDF icon پیوست1.pdf, PDF icon پیوست3.pdf, PDF icon پیوست5.pdf, PDF icon فرم اخذ استعلام بهاء.pdf
توضیحات مناقصه

جهت اطلاعات بيشتر به سايت WWW.DPGM.IR  مراجعه ويا با شماره تلفن 91-55221489  اداره قراردادها تماس حاصل نماييد .
اموربازرگاني وانبارشركت مديريت توليدبرق دماوند