فراخوان تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره م ت 97/16 (شرکت تولید نیروی برق دماوند)
نام مناقصه‌گزار/ مزایده گزار شرکت تولید نیروی برق دماوند
موضوع مناقصه/ مزایده خرید 4 عدد بریکر SFC واحدهای گازی نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت (دماوند)
نوع مناقصه/ مزایده عمومی (دو مرحله ای)
محل دریافت اسناد مناقصه/ مزایده تهران بزرگراه کردستان ، خیابان عطار، کوچه بوستان ، پلاک 6 طبقه سوم ، معاونت بازرگانی
میزان سپرده شرکت در مناقصه/ مزایده 100,000,000 ریال
تاریخ فروش اسناد مناقصه/ مزایده 97/06/20لغایت 97/06/31
مبلغ فروش اسناد مناقصه/ مزایده 1،0000،000 ریال
تاریخ تسلیم پاکات مناقصه/ مزایده تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 97/07/17
فایل مناقصه
توضیحات مناقصه

جهت اطلاعات بیشتر با تلفن 88202284 داخلی 308 تماس حاصل نمایند. مهلت تحویل اسناد مناقصه تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 97/07/17تعیین شده است. حضور نماینده پیشنهاد دهندگان در جلسه بازگشایی پاکات فنی و مالی بلامانع می باشد.

زمان بازگشایی پاکات مرحله اول مناقصه روز یکشنبه مورخ 97/07/22ساعت 14 و مرحله دوم مناقصه نیز روز یکشنبه مورخ 97/07/29ساعت 14 در دفتر شرکت تولید نیروی برق دماوند به آدرس ذکر شده می باشد.                    

                                                                    

                                                                                                         شرکت تولید نیروی برق دماوند