006م97
نام مناقصه‌گزار/ مزایده گزار شرکت مدیریت تولید برق دماوند
موضوع مناقصه/ مزایده انجام عملیات آبگيري، حمل وتخليه آب توسط تانکرهای حمل آب30 هزار لیتری، به نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت(دماوند)
نوع مناقصه/ مزایده مناقصه عمومی
محل دریافت اسناد مناقصه/ مزایده کیلومتر35جاده تهران گرمسار-بعد از شهرک صنعتی عباس آباد- نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت(دماوند)-امور بازرگانی
میزان سپرده شرکت در مناقصه/ مزایده 1.500.000.000 ريال
تاریخ فروش اسناد مناقصه/ مزایده 1397/06/24 لغایت1397/06/31 در اوقات اداري به آدرس تهران-كيلومتر 35 جاده گرمسار- نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت (دماوند) امور بازرگانی و انبار مراجعه و اسناد مناقصه را دريافت نمایند.
مبلغ فروش اسناد مناقصه/ مزایده اصل فيش واريزي به حساب شماره 0202995060003به شماره شبا710660000000202995060003IR به نام شركت مديريت توليد برق دماوند نزد بانك دی- شعبه میدان توحید به مبلغ 500،000 ريال
تاریخ تسلیم پاکات مناقصه/ مزایده با توجه كامل به مندرجات اسناد مناقصه اسناد دریافتی را تکمیل و مهر و امضاء نموده و به ضميمه مدارك درخواستي در اسناد مناقصه حد اكثر تا پايان وقت اداري مورخ10/07/97 به نشاني فوق تسليم نمايند.
فایل مناقصه PDF icon متن آگهي تجدید مناقصه آبگيري، 3).pdf
توضیحات مناقصه

جهت اطلاعات بيشتر به سايت WWW.DPGM.IR  مراجعه ويا با شماره تلفن 91-55221489  اداره قراردادها تماس حاصل نماييد .
اموربازرگاني وانبارشركت مديريت توليدبرق دماوند