استعلام بهاء 015الف97
نام مناقصه‌گزار/ مزایده گزار شرکت مدیریت تولید برق دماوند
موضوع مناقصه/ مزایده اندازه گيري عوامل زيان آور محيط کار : عوامل زيان آور فيزيکي (صدا، نور، ارتعاش، ميدانهاي الکترومغناطيسي، شرايط جوي) عوامل شيميايي ( دمه فلزي، گازها و بخارات ) عوامل سايکلوژيکي ( استرسهاي شغلي و نوبت کاري ) و عوامل ارگونوميکي با هدف دستيابي به مقادير واقعي و مقايسه با مقادير استاندارد و در صورت نياز انجام اقدامات کنترلي، به شرح جدول پیوست
نوع مناقصه/ مزایده استعلام بهاء عمومی
محل دریافت اسناد مناقصه/ مزایده پیرینت مدارک پیوست و تکمیل و ارسال آنها به ضمیمه مدارک در خواستی به آدرس نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت(دماوند)
میزان سپرده شرکت در مناقصه/ مزایده 30.000.000
تاریخ فروش اسناد مناقصه/ مزایده از تاریخ نشر آگهی تا پایان وقت ادری97/07/15 پیشنهادات خود را به آدرس نیروگاه ارسال فرمایید
مبلغ فروش اسناد مناقصه/ مزایده
تاریخ تسلیم پاکات مناقصه/ مزایده تا پایان وقت ادری97/07/15 پیشنهادات خود را به آدرس نیروگاه ارسال فرمایید
فایل مناقصه PDF icon شرح خدمات انجام کار, PDF icon فرم استعلام بهاء
توضیحات مناقصه

جهت اطلاعات بيشتر به سايت WWW.DPGM.IR  مراجعه ويا با شماره تلفن 91-55221489  اداره قراردادها تماس حاصل نماييد .
اموربازرگاني وانبارشركت مديريت توليدبرق دماوند