استعلام بهاء 016الف97
نام مناقصه‌گزار/ مزایده گزار شرکت مدیریت تولید برق دماوند
موضوع مناقصه/ مزایده شرکت مدیریت تولید برق دماوند در نظر دارد انجام عملیات نصب مسیر بالانسینگ روی ولو مسیر ورودی به سایکلونی 12 واحد گازی نیروگاه سیکل ترکیبی پاکدشت (دماوند) را با انجام عملیات bot tap بهمراه کلیه متریال مورد نیاز اعم از والو ، لوله و اتصالات مربوطه ، با رعایت کلیه الزامات استاندارد API 1104 بهمراه تکمیل و ارائه کلیه چک لیستها و گواهینامه های مربوطه ، با بهره گیری از خدمات شرکتهای معتبر، متخصص و مورد تأیید صنعت نفت و گاز که دارای تجهیزات و مهارت لازم در این زمینه باشند.
نوع مناقصه/ مزایده استعلام بهاء عمومی
محل دریافت اسناد مناقصه/ مزایده پیرینت مدارک پیوست و تکمیل و ارسال آنها به ضمیمه مدارک در خواستی به آدرس نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت(دماوند)
میزان سپرده شرکت در مناقصه/ مزایده ارائه یک فقره چک تضمین با سفته به مبلغ50000000 ریال به عنوان تضمین ارائه پیشنهاد
تاریخ فروش اسناد مناقصه/ مزایده از تاریخ نشر آگهی تا پایان وقت ادری97/07/18 پیشنهادات خود را به آدرس نیروگاه ارسال فرمایید
مبلغ فروش اسناد مناقصه/ مزایده
تاریخ تسلیم پاکات مناقصه/ مزایده
فایل مناقصه Image icon تصویر برگه استعلام , Image icon تصویر برگه استعلام
توضیحات مناقصه

جهت اطلاعات بيشتر به سايت WWW.DPGM.IR  مراجعه ويا با شماره تلفن 91-55221489  اداره قراردادها تماس حاصل نماييد .
اموربازرگاني وانبارشركت مديريت توليدبرق دماوند